رضایت کوکی اتحادیه اروپا 
برای استفاده از این وب سایت و کمک به ایجاد فضای بهره وری بهتر، ما از کوکی ها به منظور جمع آوری برخی از داده ها استفاده می کنیم. برای مطابقت با قوانینGDPR  اتحادیه اروپا، به شما این اختیار را می دهیم که به ما اجازه دهید از کوکی های خاصی استفاده کنیم و برخی از داده ها را جمع آوری کنیم. 
داده های ضروری
داده های ضروری برای اجرای سایتی که از نظر فنی از آن بازدید می کنید مورد نیاز است. شما نمی توانید آنها را غیرفعال کنید.
- کوکی نشست:  PHP از کوکی برای شناسایی جلسات و نشست کاربر در سایت استفاده می کند. بدون این کوکی، وب سایت کار نمی کند
XSRF-Token Cookie - لاراول به طور خودکار برای هر جلسه نشست کاربر فعال که توسط برنامه مدیریت می شود، یک "نشان" CSRF تولید می کند. از این توکن برای تأیید اینکه کاربر احراز هویت شده در واقع درخواست کننده به برنامه است، استفاده می شود.