اخبار مسکن آبا قیمت اجاره مسکن کاهش می یابد؟

حجم قابل توجهی از بازار اجاره شهر تهران را آپارتمان‌های بیش از ۱۰۰ متر مربع تشکیل داده در حالی که بازار این نوع واحدها با دو معضل نبود مستاجر و هشدار دریافت مالیات از واحدهای بدون سکنه مواجه شده است.

آشنایی با تعاونی ابنیه همت

معرفی پروژه های مسکونی تعاونی توسعه ابنیه همت

آشنایی با تعاونی ابنیه آکام

معرفی تعاونی مسکن ابنیه آکام